ชุดทดสอบคลอรีน

ชุดทดสอบคลอรีน
คุณสมบัติ: 

ใช้วัดคลอรีนอิสระและคลอรามีนในน้ำ ความไว 0.05 ppm. จึงมีคุณภาพพอในการวัดคลอรีนในขีดที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้

ช่วงการตรวจสอบ: 

0.0 - 1.0 ppm Cl2- (0.0, 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 1.0 ppm Cl2-)

ปริมาณของการตรวจสอบ: 

1 ชุด (ตรวจได้ 250 ตัวอย่าง)